Skrb za kakovost

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem se zavedamo pomembnosti spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela in organizacije.

 

Vsako leto pripravimo poročila o izobraževalni dejavnosti in o raziskovalni dejavnosti:

  • Poročilo o izobraževalni dejavnosti (novembra za preteklo študijsko leto), v katerem je predstavljeno spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zavoda ter njegove izobraževalne dejavnosti,
  • Poročilo o mnenjskem anketiranju študentov, Poročilo o mnenjskem anketiranju zaposlenih,
  • Znanstvenoraziskovalno in razvojno delo (februarja za preteklo koledarsko leto), v katerem je predstavljeno spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti zavoda.
  • Samoevalvacijsko poročilo s kazalniki uspešnosti, ki je del samoevalvacijskega poročila univerze. Na podlagi Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem samoevalvacijsko poročilo zagotavlja oceno stanja in analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje kakovosti. V poročilu se spremljajo kazalniki s področij kot so organiziranost, izobraževalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, mednarodno sodelovanje, vseživljenjsko učenje, kadrovski, prostorski in materialni pogoji ter financiranje dejavnosti.
  • UP FM vsako leto pripravi Letno poročilo UP FM, v katerem so zajeti vsi cilji, ki si jih je UP FM zadala za posamezno študijsko leto, pričakovani rezultati ter dejanska realizacija zastavljenih ciljev. Primerjava med pričakovanimi rezultati in realizacijo v posameznem študijskem letu omogoča spremljanje doseganja ciljev glede zagotavljanja kakovosti.

Prizadevamo si nadgraditi obstoječi sistem spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Decembra 2015 je Senat UP FM sprejel Poslovnik kakovosti UP FM, vsa poročila s področja kakovosti pa so objavljena na tej povezavi.

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo